História spoločnosti

Akciová spoločnosť Technické služby mesta Prešov vznikla transformáciou mestskej rozpočtovej organizácie na základe schválenia mestským zastupiteľstvom v októbri 1995 s účinnosťou od 1.1.1996. Jediným zakladateľom tejto spoločnosti je Mesto Prešov, ktoré je aj jej 100 % akcionárom.  Činnosť spoločnosti je zameraná na poskytovanie služieb verejnoprospešného charakteru.

Nosnou činnosťou spoločnosti je nakladanie s odpadmi vznikajúcimi na území mesta Prešov (Prevádzka OHVÚ). Nakladanie zahŕňa: zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, ktorého likvidáciu skládkovaním zabezpečujú TSmP, a.s. formou zmluvného partnera. Spoločnosť taktiež zabezpečuje triedený zber odpadov na území mesta, kontajnerovou formou v rámci komplexnej a tzv. vrecovou formou v rámci individuálnej bytovej výstavby. Súčasťou triedeného zberu je aj úprava vytriedených komodít pred ich ďalším zhodnotením, príp. zneškodnením v rámci priestorov dotrieďovacej linky spoločnosti. TSmP, a.s. zriadili a v súčasnosti prevádzkujú celkovo dva Zberné dvory (ul. Bajkalská 33, ul. Jesenná 3), v rámci ktorých môžu občania s trvalým pobytom v Meste Prešov bezplatne odovzdať široké spektrum odpadov.    V rámci tzv. jarného a jesenného upratovania zabezpečuje spoločnosť pristavovanie VOK-ov = veľkoobjemových kontajnerov  a následne zneškodnenie vyzbieraného veľkorozmerného odpadu. Ďalej prevádzka zabezpečuje správu trhovísk, verejných WC, údržbu pieskovísk, lavičiek, detských a športových ihrísk na území mesta.  V roku 2020 pribudli prevádzke nové činnosti a to kosenie a údržba verejnej zelene a Karanténna stanicu pre psov a mačky mesta Prešov. Činnosť ďalších prevádzok spoločnosti je zameraná na správu cintorínov a poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb (Prevádzka PaCS) a správu a obhospodarovanie prenajatých mestských lesov Prešov (Prevádzka ML).