Prehľad prevádzkových činností

Prevádzka Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba (OHVÚ) zabezpečuje:

 • komplexné nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na území mesta (zber, prepravu, zabezpečenie zneškodnenia skládkovaním),
 • triedený zber odpadov v rámci individuálnej a komplexnej bytovej výstavby na území mesta,
 • úpravu vytriedených komodít pred ich ďalším zhodnotením, resp. zneškodnením,
 • prevádzku Zberných dvorov TSmP, a.s. na ul. Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove,
 • pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania, odvoz a zneškodnenie vyzbieraného odpadu,
 • zber, odvoz a zneškodnenie veľkorozmerného odpadu.
 • služby na komerčnej báze:     
 • zber,odvoz a zhodnotenie stavebného odpadu veľkoobjemovými kontajnermi,                     
 • zber,odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho a veľkorozmerného odpadu,
 • kosenie,
 • údržbu detských ihrísk, lavičiek a pieskovísk,
 • údržbu minerálnach prameňov a mestských rekreačných zariadení,
 • prevádzku trhovísk v meste Prešov.
 • ďalšie služby na komerčnej báze:          
 • údržbársku činnosť v profesiách: zámočník, vodoinštalatér, stolár, murár, maliar-lakovník,
 • autoservis osobných a nákladných motorových vozidiel,                                         
 • prenájom mobilných WC,                                                                                    
 • prepravné služby,                                                                                                  
 • zemné práce,
 • zimnú údržbu a čistenie areálov
 • odvoz a zneškodnenie fekálií.

Prevádzka pohrebných a cintorínskych služieb (PaCS) zabezpečuje:

 • správu Hlavného cintorína a Domu smútku v Prešove,
 • správu cintorínov a domu smútku v Solivare, Nižnej Šebastovej, Šalgovíku, Dúbrave a na Kalvárii,
 • správa Soľnobanského a Zlatobanského cintorína
 • cintorínske služby (kosenie trávy, údržbu náhrobkov, sprostredkovanie postavenia pomníka).
 • služby na komerčnej báze:    
 • komplexné pohrebné služby,
 • zapožičanie obradnej siene,                                                                                   
 • prevoz zosnulých, zahraničný prevoz,                                                                      
 • úpravu zosnulých,                                                                                           
 • zabezpečenie pohrebných obradov, smútočných potrieb,                                                    
 • vybavenie dokladov a matričnej agendy.

Prevádzka mestských lesov (MSL) zabezpečuje:

 • komplexné obhospodarovania Mestských lesov (ťažbu, zalesňovanie, približovanie a manipuláciu s drevnou hmotou, zalesňovanie lesa po ťažbe a vyžínanie mladých porastov),
 • údržbu a obnovu lesoparku Borkút,
 • prevádzkovanie Ekoparku,
 • prevádzkovanie Karanténnej stanice pre psov a mačky.
 • služby na komerčnej báze:     
 • predaj  drevnej hmoty, guľatinových výrezov a haluziny.