Prevádzka OHVÚ

Kontakty
tel.č.: 051/ 77 329 20
sídlo prevádzky: Jesenná 3, Prešov
poštová adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov                   
vedúci prevádzky: Magdaléna Haltmanová - vedúca prevádzky
e-mail: haltmanova@tsmp.sk                      

Volajte 0918 870 058, 051/77 329 20 (p. Tivadarová)  ak máte záujem: 

 • prihlásiť nového producenta odpadu (dodanie novej zbernej nádoby),
 • vymeniť zbernú nádobu alebo vrecia na triedený zber odpadu.

Volajte 0918 877 791, 051/77 329 20 (p. Bajus) ak máte záujem:

 • objednať si odvoz odpadu veľkoobjemovým kontajnerom,
 • nahlásiť problémy pri vývoze komunálneho odpadu, alebo triedení zbieraných zložiek,
 • o prepravné služby,
 • o zemné práce,
 • o odvoz a zneškodnenie fekálií.

Volajte 0918 870 052, 051/77 321 69 (p. Štefánik) ak máte záujem:

 • o zámočnícke, vodoinštalatérske, stolárske, murárske a maliarske práce.

Volajte 0918 861 954, 051/77 321 69 (p. Oravec) ak máte záujem:

 • o autoservisné práce (osobné a nákladné motorové vozidlá),
 • o prenájom mobilných WC.

Prevádzka OHVÚ zabezpečuje:

 • komplexné nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na území mesta (zber, prepravu, zabezpečenie zneškodnenia skládkovaním),
 • triedený zber odpadov v rámci individuálnej a komplexnej bytovej výstavby na území mesta,
 • úpravu vytriedených komodít pred ich ďalším zhodnotením, resp. zneškodnením,
 • prevádzku Zberných dvorov TSmP, a.s. na ul. Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove,
 • pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania, odvoz a zneškodnenie vyzbieraného odpadu,
 • zber, odvoz a zneškodnenie veľkorozmerného odpadu,
 • údržbu detských ihrísk, lavičiek a pieskovísk,
 • údržbu minerálnych prameňov a mestských rekreačných zariadení,
 • prevádzku trhovísk v meste Prešov.