Vyhľadávanie kalendára pre IBV

Vyberte prosím Vašu ulicu pre presmerovanie na priradený kalendár:

Aktualizované k 01.01.2024
Základné informácie

Ak ste obyvateľom individuálnej bytovej výstavby-rodinného domu môžete sa do procesu triedenia odpadu zapojiť tzv. vrecovým systémom t.j. zberom jednotlivých komodít = papier, sklo, plasty, VKM+kovy do farebných plastových vriec, ktoré sú do domácností spoločne s kalendárom pre triedený zber dodávané vždy na začiatku, prípadne v priebehu roka.V rámci kalendára pre triedený zber sú pre Vašu lokalitu vyznačené zberové dni pre jednotlivé komodity. Vrecia s komoditami musia byť v deň vývozu vyložené pred siedmou hodinou ráno.  Pre zber biologicky rozložiteľného odpadu Vám slúži hnedá 240 l nádoba, ktorej vývoz zabezpečia Technické služby mesta Prešov, a.s. podľa termínov, ktoré sú uvedené v kalendári triedeného zberu.

Ak ste obyvateľom komplexnej bytovej výstavby-bytového domu môžete sa do procesu triedenia odpadu zapojiť tzv. kontajnerovým systémom t.j. ukladaním vytriedených komodít = papier, sklo, plasty, VKM+kovy do farebne odlíšených zberových nádob. Kontajnery majú farebne odlíšené veká podľa typu zbieraného odpadu. Otvory pre vhadzovanie sú tvarovo uspôsobené tak, aby zabraňovali znehodnoteniu vyzbieranej komodity poveternostnými podmienkami. Umiestnenie kontajnerov v rámci mesta môžete nájsť tu.

Všetky ostatné triedené zbierané komodity = veľkorozmerný, stavebný, nebezpečný odpad, autobatérie, monočlánky, mazivá, oleje, olejové filtre, žiarivky, výbojky, svietidlá, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, pneumatiky, penový polystyrén a textil vrátane papiera, plastov, skla, VKM+kovov a biologicky rozložiteľných odpadov (trávy, konáre, ovocie, lístie) môžu občania s trvalým pobytom na území mesta bezplatne odovzdať v rámci Zberných dvorov TSmP, a.s (viď. Zberné dvory). Opotrebované prenosné batérie a akumulátory môžete odovzdať aj v rámci zberných miest (viď. mapa kontajnerov)

Ako triediť odpad priamo v domácnosti?

Pre zber triedených komodít si môžete vo Vašej domácnosti vytvoriť systém zberných nádob - smetných košov pre každú triedenú zložku. V súčasnosti sú na trhu dostupné tzv. sortery - smetné nádoby rozdelené na viac častí, ktoré môžu byť zabudované ako súčasť kuchynskej linky. Priestorovo menej náročný je zber komodít do spoločnej nádoby a ich vytrieďovanie priamo na zbernom mieste, pri vhadzovaní do kontajnerov, alebo vriec.

Čo znamenajú uvedené označenia v súvislosti s triedením odpadu:

Označenie (trojšípkový symbol) sa používa ako všeobecný symbol recyklácie.

 

Označenie vyjadruje, že obal = odpad môže byť recyklovaný = je recyklovateľný. Číslený, resp. písomný kód označuje druh odpadu (napr. PET - polyetylén tereftalát). Aby bol odpad skutočne zrecyklovaný, musí byť najprv vytriedený!!!
 

Označenie (trojšípkový symbol s prázdnymi šípkami) vyjadruje, že obal bol vyrobený z recyklovaných materiálov.
 

Označenie vyjadruje, že obal má byť po použití vhodený do zbernej nádoby, v prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na triedený zber odpadov.

Označenie vyjadruje, že výrobca obalu zaplatil tzv. oprávnenej organizácii poplatok. Oprávnená organizácia zabezpečuje formou finančnej podpory spätný zber = triedenie obalov uvedených na trh.

Tento symbol sa používa na označovanie elektrických a elektronických zariadení.


 

PAPIER = MODRÉ VRECE / MODRÝ KONTAJNER

Vhadzujte:

Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, letáky, kalendáre, prospekty, zošity, knihy bez dosiek, listy, obalový a kancelársky papier, papierové sáčky, cestovné lístky, telefónne zoznamy, kartón, rolky z toaletného papiera a kuchynských utierok, obaly od vajíčok.

Nevhadzujte:

Papier znečistený potravinami, preklepový papier (tzv.indigo), použité jednorazové plienky, použité jednorazové utierky, použité hyg. vreckovky, celofán, vata, knihy.

 

PLASTY, KOVY, KOVOVÉ OBALY VKM - viacvrstvové kombinované materiály = ŽLTÉ VRECE / ŽLTÝ KONTAJNER  / HNEDÝ KONTAJNER

Vhadzujte:

Stlačené plastové fľaše, umyté fľase od octu, oleja, sirupov, fľaše od saponátov, šampónov, aviváží, mydiel, hračky z plastov, tuby, bandasky, plastové obaly od jogurtov, masla, cukríkov. Plechovky od nápojov, konzervy od kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov, hliníkové kozmetické výrobky (sprejové nádoby, tuby), hliníkové fólie, viečka z jogurtov, smotany, obaly zo syrov, čokolády, obaly z kávy, krabicové obaly od mlieka, džúsov, vína, smotany, pretlakov.

Nevhadzujte:

Linoleum, PVC, podlahovina, molitan, fľaše od chemikálií, farby, jedov, výbušnín, veľkoobjemové plastové výrobky, bazény, nafukovacie bazéniky, plastové okná. Kovový šrot znečistený chemikáliami, farby, veľké a ostré kovové predmety, znečistené nápojové kartóny, škatule z kartónu, zálohované PET fľaše a plechovky označené symbolom Z.

 

SKLO = ZELENÉ VRECE / ZELENÝ KONTAJNER

Vhadzujte:

Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy.

Nevhadzujte:

Porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, fľaše od chemikálií, farieb, jedov, sklo s drôtenou vložkou.

 

BRO - biologicky rozložiteľný odpad = HNEDÁ NÁDOBA

Vhadzujte:

Kvety, piliny, pokosená tráva, lístie, odpad z ovocia i zeleniny a burina. Zber BRO je len z nádob, vrecia sa neberú. Je možné aj bezplatné odovzdanie na Zberných dvoroch Bajkalská 33 a Jesenná 3.

Nevhadzujte:

Odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky.

 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad = HNEDÁ NÁDOBA

Vhadzujte:

Potraviny bez obalov, scedené zvyšky vareného jedla, zeleniny, ovocia, chlieb, mäso, kosti z hydiny a rýb, vajcia aj so škrupinami, mliečne výrobky, kávová usadenina, čajové vrecká, škrupiny z orechov, kôstky, zvyšky izbových rastlín.

Nevhadzujte:

Veľké kosti bravčové, hovädzie a pod., obaly z potravín, tekuté potraviny, jedlé oleje a tuky, kávové kapsule, plienky, obsah vysávača, cigaretové ohorky, zvierací trus, mŕtve telá zvierat, odpad zo záhrad, lieky...

Olej

Vhadzujte:

Rastlinné oleje, olej zo šalátov, olej z konzervovaných potravín (ryby v oleji, sušené paradajky, nakladané syry a pod.), marinády na grilovanie, olej z vyprážania a fritovania, všetky typy živočíšnych tukov: maslo, masť, výpek

Nevhadzujte:

Mazivá, motorové a hydraulické oleje.

 

 

OZNAČOVANIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

Nebezpečnými odpadmi sú odpady, ktoré majú aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť:

H1 - výbušnosť, H2 - oxidovateľnosť, H3-A - vysoká horľavosť    
H3-B - horľavosť, H4 - dráždivosť, H5 - škodlivosť                        
H6 - toxickosť, H7 - rakovinotvornosť, H8 - leptavosť         
H9 - infekčnosť, H10 - vývojová toxicita, H11 - mutagénnosť
H12 - látky uvoľňujúce pri styku s vodou toxické plyny, H14 - ekotoxicita
H13 - látky uvoľňujúce inú nebezpečnú látku

Najčastejšie sa vyskytujúce sú označované nasledovnými značkami:

Zoznam nebezpečných odpadov môžete nájsť v časti Zberné dvory.