V Prešove prebieha distribúcia nádob na kuchynský odpad

Mesto Prešov je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. Začali sme pilotným projektom v mestskej časti Šváby.

15.12.2022

Pilotný projekt sme spustili v septembri 2022 v mestskej časti Šváby, konkrétne ide o ulice Chalupkova, Janáčkova, Jiráskova, Kamencová, Lomnická, Pekná, Pionierska, Royova, Sadová, Soľanková, Soľná, Suchoňova, Suvorovova, Švábska, Urxova, Važecká. Projekt bude trvať až do konca decembra, kedy potom plynule prejde do povinného zberu kuchynského odpadu od januára 2023. V rodinných domoch v rámci pilotného projektu momentálne vyvážame cca 300 ks nádob – 23 l vedierok, 1x týždenne a pri bytovkách vyvážame 35 ks nádob  - 240 l nádob, 2x týždenne. 

Od 2.12.2022 na základe zmluvy s mestom Prešov sme začali s rozvozom 23 l vedierok do ďalších lokalít mesta, pričom samotný zber kuchynského odpadu sa začne realizovať od 1.1.2023. Spolu s 23 l vedierkom obyvatelia dostávajú aj informačné letáky spolu s návratkou o prevzatí vedierka. Letáky obsahujú informácie prečo sa zavádza zber kuchynského odpadu, čo sa smie a nesmie vhadzovať do nádoby a tiež interval zvozu kuchynského odpadu. V rodinných domoch bude interval vývozu od 1.1.2023 1xtýždenne. Obyvatelia rodinných domov v priebehu 51.týždňa dostanú aj kalendáre triedeného zberu na rok 2023, kde sú vyznačené termíny zberu jednotlivých odpadov aj kuchynského odpadu. V súčasnosti sú 23 l vedierka rozdané do všetkých mestských častí.

Obyvatelia bytoviek budú môcť odnášať kuchynský odpad do 240 l nádob, ktoré budú umiestnené na stanovištiach zmesového komunálneho odpadu. Informačné letáky budú vylepené na vchodových dverách bytoviek resp. nástenkách. Interval vývozu bude 2xtýždenne.

Distribúcia 240 l nádob na zber kuchynského odpadu na sídliskách bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu: 

19.12.2022 N. Šebastová, Solivar

 20.12.2022-23.12.2022 Sídlisko II, Staré mesto

 27.12.2022-30.12.2022 Sídlisko Ill, Sídlisko Sekčov

Cieľom zavedenia zberu kuchynského odpadu je znížiť, ideálne odstrániť tento druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu. Ak sa netriedi a končí na skládkach, je takýto bioodpad najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia. Dobre vytriedený kuchynský bioodpad sa pritom dá ďalej využiť – po spracovaní môže byť použitý napríklad ako hodnotný kompost.  

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová