OZNAM k nádobám na BRO

Vážení občania na základe mnohých požiadaviek a dotazov Vám dávame do pozornosti následovný oznam.

21.05.2018

NÁZOV PROJEKTU:

Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu - technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

KÓD ITMS: 310011B608

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov pre každú domácnosť, ktorej pozemok je vo vlastníctve fyzických osôb a nachádza sa v časti s  individuálnou bytovou výstavbou.

Vzhľadom na uvedú povinnosť  sa spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s., ktorá zabezpečuje zber BRO na území mesta Prešov uchádzala o získanie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKŽP z Ministerstva životného prostredia. Technické služby mesta Prešov, a.s. boli v danom projekte úspešným uchádzačom. Vzhľadom na administratívnu a časovú náročnosť vyhodnotenia žiadostí o finančný príspevok a  poukázania finančných prostriedkov je v záujme našej spoločnosti splnenie zákonných povinností. Preto naša spoločnosť distribuovala  do domácností dočasne namiesto 240 lit. nádob  plastové vrecia. Distribúcia nádob určených na zber BRO zo záhrad, bude našou spoločnosťou zabezpečovaná bezodkladne po uzavretí administratívnych a obchodných vzťahov v tomto projekte.

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová