Jarné upratovanie v meste začína v pondelok

Od 21.marca až do začiatku apríla budú po Prešove v rôznych termínoch rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery (VOK). Obyvatelia sa môžu zbaviť objemného odpadu.

18.03.2022

Informácie pre občanov :

Pre jarné upratovanie v meste Prešov bude pristavených celkom 121 ks veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len „VOK“).

VOK-y  budú pristavované do doby naplnenia, resp. max. na dobu 48 hodín.

V prípade naplnenia VOK-u alebo poskytnutia informácií, kontaktujte dispečera TSmP, a.s.:

 p. Bajus -  tel. čísla 051 / 773 29 20, 0918 877 791 alebo bezplatnú infolinku  0800 500 012.

Do rozmiestnených VOK-ov  je možné VKLADAŤ :

objemný odpad z domácností (nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, ... )

Vedľa VOK- u je možné uložiť konáre.

Do rozmiestnených VOK-ov  N E V K L A D A Ť :

pneumatiky, elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače, ...), nebezpečný odpad ( akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, ...), drobný stavebný odpad, textil, oleje a tuky,  oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov – t.j. obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, kovov, skla a kompozitných obalov na báze lepenky ( kartónové krabice, detské vaničky ...), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, zvyšky ovocia a zeleniny, ... ).  

Takýto odpad môžu občania odovzdať a uložiť na zberných dvoroch TSmP, a.s. na uliciach -  Bajkalská 33 a Jesenná 3, okrem textilu a kníh, ktoré je možné odovzdať len na zbernom dvore na Bajkalskej 33.

 

I. cyklus       21.03.2022  -  22.03.2022  (ukončenie streda ráno 23.03.2022)    

Lokalita Šidlovec a Dúbrava                      

K Okruhliaku – Pod dubom                         

Šidlovská 19                                                 

Jahodová 37                                                 

Orgovánová 38 -  na okraj cesty ku lesu           

Jánošíkova 36A – parkovisko (pri Jednote)        

Ružová 2                                                      

Dúbravská, konečná MHD                           

           

Lokalita Rúrky                                            

Na  Rúrkach, obratisko MHD                      

Na Rúrkach 16          

                                              

Lokalita Vydumanec-Cemjata                  

Vydumanec, prvá zastávka MHD                

Cemjata – Jelenia                                          

           

Lokalita Sídlisko II                                     

M. Čulena 48                                                

Odborárska – pred ZŠ                                  

Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov      

 

II. cyklus                 22.03.2022 -  23.03.2022  (ukončenie štvrtok ráno 24.03.2022)    

Lokalita Sídlisko II                                     

Čsl. armády 9 – 15,do dvora                        

Októbrová –  ZŠ Čsl. armády (tráva)                       

Októbrová 32 (parkovisko pri ZUŠ)                        

Kollárova, konečná MHD                            

Horárska 1                                                    

Fučíkova 9 – tráva trojuholník                     

Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome          

Pod Kamennou baňou 23 – oproti               

Turistická k objektu trafostanice                  

 

Lokalita Mesto                                            

Sídlisko duklianskych hrdinov 10                

Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok

K Starej tehelni

 

III. cyklus               23.03.2022  - 24.03.2022  (ukončenie piatok ráno 25.03.2022)    

Lokalita Mesto         

17. novembra 78 - 94                                    

17. novembra  98 – 114 vnútroblok               

17. novembra  162 – 164                             

Sedliackeho povstania, parkovisko              

križovatka Železničiarska – Záborského      

križovatka T. Ševčenka – Štefánikova         

T. Ševčenka 22-24                                        

Zápotockého  3 – 5                                       

Kúpeľná 7 – 9                                                          

Pavlovičovo námestie 42, parkovisko          

Pavlovičovo námestie 29 – za BD                

Štúrova 19 – 21, vnútroblok                         

Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku

Grešova 16 – Vajanského 2 – do podchodu    

Plzenská 13 – 17 (pri stojisku kontajnerov)  

 

IV. cyklus             24.03.2022  - 25.03.2022  (ukončenie sobota ráno 25.03.2022)     

Lokalita Mesto

Sabinovská – Kotrádova, roh ulice              

križovatka  Jesenského – Bezručova                        

Bezručova 8                                                  

križovatka Janouškova – Mudroňova           

Janouškova 7 – 17                                        

Wolkerova  13                                              

križovatka Krížna - Západná                                    

Vodárenská 20                                             

križovatka Burianova – Moyzesova             

Šafárikova  21 – Rumanova 11                    

Moyzesova,  parkovisko za Vežou

                                                                        

V. cyklus           28.03.2022  -  29.03.2022  (ukončenie streda ráno 30.03.2022)    

Lokalita Nižná Šebastová                          

Slanská 37 - 39                                                                     

Slanská 18 – pri kaštieli                                

Slanská oproti č. 121                                           

Vodná – Potočná                                          

Rybárska – koniec slepej ulice                          

Nová 28                                                        

Družstevná 21                                                          

Pažica 3                                                        

Poľná,  pri transformátore                            

 

Lokalita Sídlisko Šváby                              

Janáčkova – stred ulice                                 

Royova – Soľná                                           

Urxova - koniec ulice                                   

Švábska – za KPC                                          

Švábska 51                                                   

Jiráskova                                                       

Švábska 71 – k bočnej stene bytového domu     

 

VI. cyklus              29.03.2022  -  30.03.2022   (ukončenie štvrtok ráno 31.03.2022)    

Lokalita Sídlisko III                                      

Prostějovská 22                                            

Prostějovská 60 (koniec slepej ulice pred stĺpiky)           

Prostějovská 103, pod Bikošom                   

Mirka Nešpora 16 - 20                                  

Mirka Nešpora 27                                         

Mirka Nešpora 41, parkovisko                     

Mukačevská 14                                             

parkovisko  A. Prídavka 28-30 (kúpalisko) 

Volgogradská 4                                            

Volgogradská 68                                          

Tehelná 5  - VSD                                          

Vlada Clementisa  6 - 10                              

 

VII. cyklus              30.03.2022 -  31.03.2022  (ukončenie piatok ráno 01.04.2022)    

Lokalita Solivar                                                                                         

Padlých hrdinov – garáže                                                            

Zlatobanská – Banícka                                             

Solivarská, pri kostole                                  

Ľ. Podjavorinskej, roh ulice                          

križovatka  Pod Hrádkom – Suvorovova     

Gápľová 48                                                        

križovatka Smetanova – Palárikova             

Zimná (pri ZŠ Májové námestie)                  

križovatka Okrajová –Kraskova                   

Soľnobanská  5 (na plochu zelene)               

Kukučínova 52                                                         

     

Lokalita Sídlisko Sekčov                            

Višňová – Dubová, parkovisko                    

Bernolákova, garáže                                     

Šoltésovej  7- 8                                             

Oravská – Dargovská, parkovisko                

 

VIII. cyklus           31.03.2022  -  01.04.2022  (ukončenie sobota ráno 02.04.2022)     

Lokalita Sídlisko Sekčov                            

L. Novomeského  8 - 12                               

Zemplínska 7, za stojiskom kontajnerov        

A. Matušku 1, vedľa stojiska kontajnerov   

P. Horova 11, vedľa stojiska kontajnerov    

Jurkovičova 1 – 2                                         

Ďumbierska 16 -18                                       

Ďumbierska 28 - parkovisko                         

Magurská 21                                                 

Vihorlatská 16 – parkovisko vnútroblok      

 

Lokalita Šalgovík                                        

Sekčovská – Kamenná (ku tlačiarni)            

Sekčovská 54                                                   

Pod Šalgovíkom, križovatka                        

 

IX. cyklus            04.04.2022  -  05.04.2022  (ukončenie streda ráno 06.04.2022)    

Zápotockého 13 (plocha zelene)                                       

Karpatská 11 (plocha zelene pri parkovisku BD č. 11)                

Sibírska 16- 38                                                     

Pod Wilec Hôrkou 2 (spevnená plocha oproti č. 2) 

Pod Wilec Hôrkou 43 (oproti na parkovisko)                          

Pod Wilec Hôrkou 26                                                          

Surdok ( konečná MHD)                                                                   

Dúbravská  č. 32 (pri kaplnke)                                             

Budovateľská 35 (plocha zelene pred bývalou MŠ)                

Pod Hrádkom 27                                          

Švábska  56 (plocha zelene pri bočnej stene BD)    

Košická 10                                      

Dilongova č. 68                                            

Križovatka Komenského 1 – Čapajevova           

 

  

Autor: Ing. Ingrid Mihaľová