Online objednávka vývozu kontajnerov pre firmy

Objednajte si vývoz kontajnera na triedený zber online:


Vývoz v mesiacoch *
                               
               


Objednávam si u Vás vývoz komodity: *
Orientačný výpočet bude aktualizovaný po označení mesiacov vývozu. Po dohode je možné fakturovať mesačne alebo kvartálne.

Predpokladaná hodnota objednávky do konca roka
0€ bez DPH
0€ s DPH

Predpokladaná kvartálna fakturácia
0€ bez DPH
0€ s DPH

Predpokladaná mesačná fakturácia
0€ bez DPH
0€ s DPH

   

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu definovanom nižšie na účel vypracovania cenovej ponuky podľa zadaných informácií. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás kontaktujte e-mailom na adrese kontajnery@tsmp.sk.

Odoslaním objednávky (stlačením tlačidla "Odoslať objednávku") si záväzne objednávam vybrané položky. Platba ako aj dodanie bude riešené individuálne po potvrdení objednávky zodpovedným pracovníkom.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Technické služby mesta Prešov a. s. so sídlom Bajkalská 33, 080 01, Prešov, IČO: 46 007 041, assist@tsmp.sk, oou@tsmp.sk – podnety v súvislosti s ochranou osobných údajov. Vaše osobné údaje budú spracovávané v rozsahu: Názov Vašej organizácie, adresa elektronickej pošty, adresa sídla, miesto vývozu - adresa a dobrovoľne telefónne číslo.

Účelom spracovania Vašich osobný údajov je spracovanie objednávky podľa Vami zadaných informácií v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“, v texte ďalej len „nariadenie GDPR“ a “Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v texte ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Medzi oprávnené záujmy, ktoré prevádzkovateľ sleduje patrí spracovanie objednávky podľa zadaných informácií.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že medzi príjemcov jeho osobných údajov patria okrem poverených oprávnených osôb prevádzkovateľa aj príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu/outsourcing a IT development pre prevádzkovateľa ako aj prevádzku webhostingových služieb (Webglobe - Yegon, s. r. o. so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09, Bratislava, IČO: 36306444 a Websupport, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 12, 841 04, Bratislava, IČO: 36 421 928).

Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám iba na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva vyplývajúce z „nariadenia GDPR“ a „zákona č. 18/2018 Z. z.“. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať inak jeho platnosť zanikne sama po uplynutí 6 mesiacov po prijatí dopytu na vypracovanie cenovej ponuky. Vaše osobné údaje budú uchovávane po dobu 6 mesiacov ppo prijatí dopytu na vypracovanie cenovej ponuky , následne budú likvidované.

Ako dotknutá osoba máte podľa nariadenia GDPR čl. 13 - 22 práva:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a práva na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu, požadovať prenositeľnosť údajov,
- kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov za predpokladu, že spracovanie osobných údajov bolo založené na súhlase dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia., podať sťažnosť dozornému orgánu - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – https://dataprotection.gov.sk/uoou/ a návrh na začatie konania na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
- požadovať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Prevádzkovateľ má podľa nariadenia GDPR čl. 19 a 34 povinnosť:
- oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa predmetného nariadenia GDPR, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie; prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje,
- v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkadu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Poskytnuté osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného spracovania a následného rozhodovania či profilovania.