Odvoz bioodpadu zo záhrad

Správne používanie

Nádoba na BRO má hnedú farbu a je označená štítkom biologicky rozložiteľný odpad. Do nádoby je povolené ukladať kvety, piliny, pokosenú trávu, odpad z ovocia  a zeleniny, burinu, lístie. Do nádoby je zakázané ukladať odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky.

Vývoz odpadu zabezpečia Technické služby mesta Prešov, a.s. podľa termínov, ktoré sú uvedené v kalendári triedeného zberu a taktiež aj na tejto webovej stránke. Po pridelení nádoby už nebude možné ukladať zelený odpad do vriec. Občanom naďalej na zelený odpad slúžia aj 2 zberné dvory na Bajkalskej a Jesennej ulici, kde je možnosť donášať hlavne konáre.

Technické služby mesta Prešov, a.s. získali finančné prostriedky vo výške 829 223  € z operačného programu Kvalita životného prostredia. Obstaraním potrebnej techniky a zariadenia sa zintenzívni a zefektívni triedený zber BRO, zníži sa ekonomické zaťaženie pri nakladaní s BRO, obmedzí sa skládkovanie a vznik nelegálnych skládok. Doteraz sa zber BRO v meste Prešov realizoval vrecovým systémom. Realizáciou projektu sa skvalitní zber tohto druhu odpadu poskytnutím 240 l špeciálnych nádob pre obyvateľov. Obstaraním potrebnej techniky a zariadenia sa zabezpečí triedený zber BRO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a taktiež daná technika bude používaná pri jarnom a jesennom upratovaní v meste Prešov.

Ako si kúpiť vlastný kontajner na zber BIO odpadu?