Prevádzka MsL

Mestské lesy Prešov v správe Technických služieb mesta Prešov, a.s. každoročne pristupujú k úprave komunikácii v lokalitách s odvozom drevnej hmoty. Úprava ciest sa vykonáva hneď po ukončení ťažbovej činnosti v dotknutých lokalitách. Obhospodarovateľ vykonáva ťažbovú činnosť v súlade s Programom starostlivosti o les a prihliada na využívanie jednotlivých lokalít na základe podnetov občanov.

Dominantnou snahou Technických služieb mesta Prešov, a.s. je vykonať spracovanie kalamitného dreva spôsobom, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu, následný lesný porast, priľahlé stromy a kvalitu spracovaného dreva. 
 

Kontakt
tel.č.: 051/ 771 86 02
sídlo prevádzky: Borkút, 080 01 Prešov
poštová adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov          

e-mail: hurny@tsmp.sk
tel.: 0905 456 860
 
Prevádzka ML zabezpečuje:

  • komplexné obhospodarovanie Mestských lesov (ťažbu, zalesňovanie, približovanie a manipuláciu s drevnou hmotou, zalesňovanie lesa po ťažbe a vyžínanie mladých porastov),
  • údržbu a obnovu lesoparku Borkút,
  • prevádzku Ekoparku,
  • prevádzku Karanténnej stanice pre psov a mačky mesta Prešov.

Kontaktujte nás ak potrebujete:

  • zabezpečiť nákup drevnej hmoty,
  • guľatinových výrezov,
  • haluziny