Online objednávka stromčekov

Prenájom vianočných stromčekov

Technické služby mesta Prešov, vám v tomto roku po prvýkrát ponúkajú “Prenájom vianočných stromčekov v kontajneroch”. Dúfame, že vás táto ponuka zaujala a eko- stromček v kontajneri si u nás prenajmete.
Pre pohodlie a spokojnosť zákazníkov, Vám vianočný stromček prinesieme až domov.
Po skončení sviatkov sa stromčeky ocitnú opäť vo svojom prirodzenom prostredí, ale hlavne neskončia v odpade.
Okrem spríjemnenia Vášho domova živým stromčekom, budete mať dobrý pocit z ochrany životného prostredia.
Dovoz a odvoz je zdarma len v rámci mesta Prešov a jeho okolitých priľahlých mestských častí!

Prečo si prenajať vianočný stromček

V ponuke máme 25 ks stromčekov – smrek pichľavý (Picea pungens a Picea pungens glauca), v nádobách vo veľkosti: 100-140 cm

Objednajte si svoj stromček a:
– ušetríte čas so zháňaním vianočného stromčeka, a tým sa vyhnete stresu pri zabezpečovaní darčekov
– máte možnosť v pohodlí Vášho domova si vybrať svoj stromček na fotogalérii z webovej stránky Technických služieb mesta Prešov a zarezervovať si ho
– rozvoz stromčekov bude prebiehať od 51.týždňa, / dĺžka prenájmu 3-4 týždne/ , t.j. do konca 3. týždňa roku 2018
– cena stromčekov za prenájom je 29,00 €

Prenajmite si prešovské vianočné stromčeky online cez formulár:

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Odoslaním objednávky (stlačením tlačidla "Odoslať objednávku") si záväzne objednávam vybrané položky. Platba ako aj dodanie bude riešené individuálne po potvrdení objednávky zodpovedným pracovníkom.


Obchodné podmienky

Prenájom vianočných stromčekov prostredníctvom internetovej stránky Technických služieb mesta Prešov, a.s. môžu realizovať právnické aj fyzické osoby, za dodržania týchto podmienok:

I. Objednávka

1. Predmetom nájmu sú: „Vianočné stromčeky v kontajneroch“ (ďalej iba predmet nájmu).
2. Nájomca objednáva predmet nájmu ponúkaný prenajímateľom do nájmu prostredníctvom obchodného systému na www.tsmp.sk.
3. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako nájomná zmluva uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.
4. Pri každej objednávke musí objednávajúci uviesť: meno a priezvisko, (fyzická a právnická osoba – podnikateľ názov a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH), poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail, názov, popis, počet kusov,  zodpovednú osobu poverenú na prevzatie, dátum vystavenia objednávky.
5. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. použité iba v rámci tohto záväzkového vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
6. Po doručení objednávky nájomcu bude táto zaevidovaná v systéme prenajímateľa a medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká záväzkový vzťah.
7. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa zodpovedná osoba prenajímateľa (uvedená na webovej stránke prenajímateľa ako kontaktná osoba) skontaktuje s nájomcom cez e mail, kde mu potvrdí prijatie objednávky.
8. Od tohto termínu je objednávka pre nájomcu záväzná.
9. Nájomca má právo stornovať objednávku najneskôr do 18.decembra t. j. do začiatku plánovania rozvozu stromčekov. Potvrdenie stornovania oznámi kontaktná osoba prenajímateľa nájomcovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

II. Cena, platobné podmienky

1. Cena predmetu nájmu je stanovená na základe platného cenníka prenajímateľa 29 € vrátane DPH 20%. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Platná cena bude prenajímateľom vždy oznámená nájomcovi pri overovaní objednávky, na základe výberu predmetu nájmu nájomcom. Po potvrdení objednávky nájomcom, na základe overenia jej platnosti prenajímateľom v zmysle čl. I. bod. 7., bude prenajímateľom objednaný predmet nájmu zarezervovaný a následne nájomca obdrží faktúru od prenajímateľa, ktorú je povinný uhradiť do 10 pracovných dní.
2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť cenu nájmu prevodom/vkladom na účet prenajímateľa na základe vystavenej faktúry prenajímateľom. Nájomca môže zaplatiť cenu na  základe vystavenej faktúry aj v hotovosti do pokladne prenajímateľa na adrese jeho sídla alebo v Ekoparku Holá hora.
3. Prenajímateľ zodpovedá za to, že vyhotovená faktúra bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o  DPH v  platnom znení. V prípade nesprávne vystavenej faktúry má nájomca právo ju vrátiť na prepracovanie. Počas prepracovania lehota splatnosti neplynie a začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry.

III. Dodávka predmetu nájmu

1. Rozvoz stromčekov bude prenajímateľ realizovať od 18. decembra 2017, zber od 10. – 19. januára 2018. Dovoz a odvoz stromčekov je na náklady prenajímateľa.
2. Prevzatie a odovzdanie   sa uskutoční v dohodnutý deň, na základe oznámenia termínu,  času  dovozu, prostredníctvom SMS a potvrdenej mailovej komunikácie a následne na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí stromčekov, na ktorom kontaktná osoba prenajímateľa vypíše všetky potrebné údaje, týkajúce sa nájomcu, ktorý prevzatie následne potvrdí čitateľným podpisom .Nájomca je povinný zabezpečiť zodpovednú dospelú osobu na prebratie stromčeka na  termín  a čas uvedený kontaktnou osobou prenajímateľa. V prípade, že mu termín  a čas nevyhovuje, môže mu byť poskytnutý druhý termín . V prípade , že mu termín a čas nebude vyhovovať , kontaktuje zodpovednú osobu a bude mu poskytnutý druhý termín. V prípade, že ani druhý termín nebude vyhovovať môže si nájomca prevziať stromček osobne v Ekoparku Holá hora na Botanickej ulici (od 8:00 - do 15:00 hod.), po dohode s kontaktnou osobou. Podpísaním protokolu nájomca potvrdzuje, že predmet nájmu je v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, v tomto stave ho preberá do svojho nájmu.

IV. Podmienky nájmu

1. Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a nájomca ho v tomto stave preberá do nájmu a zaväzuje sa ho v tomto stave udržiavať na svoje náklady, primerane povahe a určeniu tovaru.
2. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám.
3. Nájomca je povinný starať sa o predmet nájmu riadne, s odbornou starostlivosťou, ktorú si vyžaduje rastlinný materiál tak, aby na ňom nevznikla škoda najmä poškodením, stratou, zničením, odcudzením, vyschnutím, vyhynutím, vrátane jeho poškodenia neopatrným zaobchádzaním, poškodením rastového vrcholu a pod. t.j. aby nedošlo ku žiadnej škody vonkajším zásahom alebo vnútorným vplyvom (neodbornou starostlivosťou). Ak dôjde k takejto skutočnosti nájomca sa zaväzuje to oznámiť prenajímateľovi v dohodnutý deň zberu stromčekov, po uplynutí lehoty nájmu.
4. Rozvoz stromčekov bude prebiehať od 18. decembra 2017, zber uskutoční prenajímateľ od 10. – 19. januára 2018. na vlastné náklady. Termín zvozu bude mať uvedený na Protokole o prevzatí stromčeka.
5. Nájom skončí uplynutím dohodnutej doby nájmu podľa bodu 4. tohto článku.
6. Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v stave, v akom mu bol odovzdaný prenajímateľom do nájmu.

V. Ostatné dojednania

Vzťahy neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho Zákonníka.

VI. Ochrana osobných údajov

Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov - súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov - Technické služby mesta Prešov a.s.

Technické služby mesta Prešov a.s. sa zaručujú, že Vaše osobné údaje nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb. K Vašim osobným údajom má ma našej spoločnosti prístup obmedzený okruh zodpovedných osôb.

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušným ustanovením zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

v Prešove 8.12.2017